adversity の意味、例文

adversity

[動]逆境、災難

Despite adverstiy, she won gold medal. 逆境にもかかわらず、彼女は金メダルをとった。

広告

広告

広告

技術

言語

高校理系

高校文系

中学

小学

エッセイ

姉妹サイト