adversity の意味、例文

adversity

[動]逆境、災難

Despite adverstiy, she won gold medal. 逆境にもかかわらず、彼女は金メダルをとった。

広告

広告

広告

姓名判断

漢字辞典

色辞典

数の辞典

高校化学専門サイト

Python解説サイト

© Irohabook