Irohabook
小学算数 分数

6 を分母にもつ真分数の値(小数)

広告

6 を分母にもつ真分数を小数にした値一覧です。分子が分母よりも小さい分数を真分数といいます。

例えば 2/7 は真分数です。11/7 は 11 が 7 よりも大きいため、真分数ではありません。

1 / 6 =
0.16666666666666666

2 / 6 =
0.3333333333333333

3 / 6 =
0.5

4 / 6 =
0.6666666666666666

5 / 6 =
0.8333333333333334

分子
1 0.16666666666666666
2 0.3333333333333333
3 0.5
4 0.6666666666666666
5 0.8333333333333334

広告

コンピューター コンピューター
プログラミング プログラミング
数学 数学
英語 英語
国語 国語
理科 理科
社会 社会