Python NumPy

NumPy:行列の掛け算(乗算)

行列のかけ算はnumpyのdotで求めます。

入力

import numpy as np

a = np.array([[4, 1], [2, 3]])
b = np.array([[-3, 5], [1, 2]])
c = np.dot(a, b)

print(c)

出力

[[-11  22]
 [ -3  16]]

行列とベクトルのかけ算

ベクトルも1つの行列であり、行列とベクトルのかけ算もdotで求められます。

入力

import numpy as np

a = np.array([[4, 1], [2, 3]])
v = np.array([7, 5])
w = np.dot(a, v)

print(w)

出力

[33 29]

実際、4×7+1×5=33、2×7+3×5=29となる。